WILMA

Wilma was the name of Stonewall Flathead's unicorn mount.SOURCE(S): Zork Zero (Flathead calendar)